مقاله تاثیر ترکیب هیات مدیره بر رفتار تقسیم سود با تاکید بر اثر تعاملی متغیرها و نوع صنعت به روش های PLS و GLS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ترکیب هیات مدیره بر رفتار تقسیم سود با تاکید بر اثر تعاملی متغیرها و نوع صنعت به روش های PLS و GLS
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیران غیر موظف
مقاله تعداد اعضای هیات مدیره
مقاله نقش دوگانه مدیر عامل
مقاله رفتار تقسیم سود
مقاله حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: عیدان ترک زاده خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)  از طریق داده های تابلویی انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷ می باشد. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره، متغیر نقش دوگانه مدیر عامل و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند، و همچنین تاثیر تعاملی ترکیب اعضای هیات مدیره بر سود تقسیمی در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره و رفتار تقسیم سود داشته باشد.