مقاله تاثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبولیتیک تراپی
مقاله انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST
مقاله استرپتوکیناز
مقاله تریاژ ESI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوردی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فیض دیسفانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: کمندی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنفارکتوس حاد میوکارد یکی از شایعترین بیماریها در سراسر جهان و اولین علت مرگ در ایران به شمار می رود.درمان برقراری مجدد جریان خون، سنگ بنای اصلی درمان در این بیماران است و درمان ترومبولیتیک زودرس باعت برقراری مجدد بهتر جریان خون کرونری و کاهش قابل توجه میزان مرگ و میر و نیز آنفارکتوس مجدد در آنها می گردد. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان شروع این درمان، در بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) مشهد است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مشاهده ای و آینده نگر در بیمارستان امام رضا از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ انجام شده است. قبل و بعد از استقرار سیستم تریاژ ESI، که در ۲۱۰ بیمار با انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STانجام شد، مدت زمان) door-to-ECG زمان ورود تا انجام الکتروکاردیوگرام) و door-to-needle (زمان ورود تا دریافت فیبرینولیتیک) در بین دو گروه بیماران تریاژ شده به طریق spot check و بیماران تریاژ شده از طریق سیستم تریاژ ESI به طریق آماری مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه ۲۱۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. ۱۰۵ بیمار در گروه تریاژ spot check و ۱۰۵ بیمار دز گروه تریاژ ESI قرار داشتند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه ۵٫۵۶±۱٫۳۶۵ بود. مدت زمان door-to-ECG در بیماران گروه تریاژ ESI به طور معناداری پایین تر از از گروه تریاژ spot check بود (.۰۲±۱۰٫۳۳۱۵ دقیقه در مقابل ۳۵±۱۰٫۳۸ دقیقه). مدت زمان door-to-needle هم به طور معناداری در بیماران گروه تریاژ ESI پایین تر از گروه تریاژ spot check بود (۳۵±۱۰٫۳۸ دقیقه در مقابل ۵۰٫۲۳±۱۱٫۱۰ دقیقه(.
نتیجه گیری:استفاده از تریاژ ESI باعت کاهش قابل توجه در زمان door-to-ECG و door-to-needle در بیماران آنفارکتوس حاد قلبی و درنتیجه موجب کاهش عوارض و مرگ و میر در این بیماران می شود.