مقاله تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آینده مصرف کننده در تبلیغات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آینده مصرف کننده در تبلیغات
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیختگی
مقاله ترویج
مقاله تبلیغات
مقاله خدمات ورزشی
مقاله قصد آینده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایش محصول، ابزار مهم بازاریابی برای تشکیل تصویر برند، نگرش به محصول و نیات رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آینده مصرف کننده در تبلیغات بود. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی ۲×۳ بود. جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند و نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (۴۴۰ نفر) انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیختگی مهرابیان و روسل (۱۹۷۴)، قصد آینده ماچلیت و ویلسون (۱۹۸۸) و مشارکت فردی زیچکوفسکی (۱۹۹۴) استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۹۰، ۰٫۹۳ و ۰٫۸۹ به دست آمد. از روش آماری MANCOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر انگیختگی در آزمودنی هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده اند، از آزمودنی هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده اند، بیشتر است (P£۰٫۰۰۱، = ۳۱۵٫۰۱ (۸۷۹ و ۱) F). علاوه بر این اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر قصد آینده در آزمودنی هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده اند، از آزمودنی هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده اند، بیشتر است (P£۰٫۰۰۱، ۴۷۶٫۰۳ =(۸۷۹ و ۱) F).