مقاله تاثیر تراکم و زمان سرکوبی مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی بر مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم و زمان سرکوبی مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی بر مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن خشک علف های هرز
مقاله زمان سرکوبی مالچ و گیاه پوششی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری فیاض
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ناجیان تبریز علی
جناب آقای / سرکار خانم: کربلایی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی بر کنترل علف های هرز گیاه سورگوم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تراکم لوبیا چشم بلبلی در سه سطح به ترتیب تراکم بهینه (۱۶۰۰۰۰ بوته در هکتار)، ۳۳% و ۶۶% بالاتر از آن و فاکتور دوم زمان سرکوبی رشد لوبیا چشم بلبلی در چهار مرحله ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ برگی سورگوم (با استفاده از علف کش ۴-D، ۲) همراه با شاهد بدون کنترل علف هرز بود. وزن خشک علف های هرز در چین اول و دوم سورگوم اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تراکم لوبیا و زمان سرکوبی لوبیا چشم بلبلی بر وزن خشک کل علف های هرز در هر دو چین معنی دار شد. اثر متقابل تراکم و زمان سرکوبی رشد لوبیا بر وزن خشک کل علف های هرز در چین اول غیرمعنی دار ولی درچین دوم معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین سطوح تراکم لوبیا نشان داد که در خصوص وزن خشک کل علف های هرز در چین اول و دوم سورگوم، کمترین میزان مربوط به تیمار ۶۶% بالاتر از تراکم بهینه است. مقایسه میانگین زمان های سرکوبی رشد لوبیا مشخص نمود که از لحاظ کاهش وزن خشک کل علف های هرز بهترین زمان سرکوبی تا مرحله ۱۰ برگی سورگوم در چین اول و دوم سورگوم می باشد. به طور کلی اثر متقابل تراکم و زمان سرکوبی لوبیا چشم بلبلی نشان داد که کمترین میانگین وزن خشک علف هرز مربوط به تراکم ۶۶% بالاتر از تراکم بهینه و در مرحله کنترل ۱۰ برگی سورگوم می باشد. بنابراین در صورت استفاده از لوبیا با تراکم حدود ۲۶۰۰۰۰ بوته در هکتار به عنوان گیاه پوششی و سپس تبدیل آن به مالچ در مرحله ۱۰ برگی سورگوم می تواند در کنترل تلفیقی علف های هرز موثر واقع شود.