مقاله تاثیر تراکم بوته و نسبت های اختلاط جو و نخود کابلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم بوته و نسبت های اختلاط جو و نخود کابلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت مخلوط
مقاله تراکم بوته
مقاله مخلوط جو و نخود
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: پزشک پور پیام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو، این تحقیق بر اساس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد در شرایط دیم به اجرا درآمد. در این بررسی دو تیمار تراکم با سه سطح: d1= برای نخود ۵۰ کیلوگرم و برای جو ۱۵۰ کیلوگرم (کم)، d2= برای نخود ۷۵ کیلوگرم و برای جو ۲۲۵ کیلوگرم (متوسط)، d3= برای نخود ۱۰۰ کیلوگرم و برای جو ۳۰۰ کیلوگرم (زیاد) تیمار اول و تیمار دوم نسبت های مختلف اختلاط دو گیاه در پنج ترکیب کاشت بودند که شامل: M1= تک کشتی ۱۰۰% جو، M2= 75% جو + ۲۵% نخود، M3= 50% جو + ۵۰% نخود، M4= 25% جو + ۷۵% نخود، M5= تک کشتی ۱۰۰% نخود بودند. صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه جو، عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفتند. همچنین اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از لحاظ صفات تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک در نسبت های مختلف وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه جو (۸۳۷٫۶ کیلوگرم در هکتار) از تراکم حداکثر جو (۳۰۰ دانه در متر مربع) بدست آمد و حداکثر عملکرد دانه جو از تک کشتی جو به میزان ۸۵۴٫۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.