مقاله تاثیر تراکم بوته در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403su که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۷۶۴ تا ۷۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم بوته در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403su
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله تاریخ کاشت
مقاله ذرت شیرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ماهرخ علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین تراکم مناسب در تاریخ های مختلف کاشت ذرت شیرین رقم KSC403su انجام شد. آزمایش با سه تیمار تاریخ کاشت (۱ خرداد، ۱۵ خرداد و ۱ تیر ماه)، به عنوان فاکتور اصلی و سه تراکم ۶۵، ۷۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۵ اجرا شد. اثر تاریخ کاشت بر تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱ درصد و بر تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. با تاخیر در کاشت تمام صفات آزمایشی کاهش یافتند که این کاهش برای تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه تا ۱۵ خرداد ماه معنی دار نبود. با افزایش تاخیر در کاشت از اول خرداد به اول تیر ماه عملکرد دانه به میزان ۳۲٫۵ درصد به طور معنی داری کاهش یافت و از ۱۴٫۴۵ تن در هکتار به ۹٫۷۸ تن در هکتار رسید. اثر تراکم بوته بر تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. با افزایش تراکم بوته تمام صفات مورد مطالعه به جز عملکرد بیولوژیک کاهش معنی داری یافتند. بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۱۴٫۲۰تن در هکتار از تراکم ۶۵ هزار بوته در هکتار به دست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته نیز بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود ولی بر سایر صفات مورد بررسی معنی دار نبود. با تاخیر در کاشت و افزایش تراکم بوته شاخص های رشد کاهش یافتند و فقط شاخص سطح برگ با افزایش تراکم بوته، افزایش یافت. از نتایج حاصله می توان چنین استنباط نمود که تاریخ کاشت مناسب برای حصول حداکثر عملکرد دانه در رقم مذبور در منطقه کرج، ۱ خرداد تا نهایتا ۱۵ خرداد ماه می باشد و تراکم ۶۵ هزار بوته نیز بیشترین عملکرد دانه را تولید می نماید.