مقاله تاثیر تراکم بوته، آرایش کاشت و کاربرد مقادیر فسفر بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی در منطقه فریدن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تراکم بوته، آرایش کاشت و کاربرد مقادیر فسفر بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی در منطقه فریدن اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرایش کاشت
مقاله سیب زمینی
مقاله سطوح مختلف فسفر
مقاله عملکرد غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تورجی زاده حجت
جناب آقای / سرکار خانم: نادری درباغشاهی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: گلپرور احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی تحت تاثیر تراکم، آرایش های کاشت و سطوح مختلف فسفر در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی واقع در فریدن اصفهان به صورت کرت های نواری و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. عامل افقی شامل چهار آرایش کاشت تک ردیفه، دوردیفه، دوردیفه زیگزاگ و سه ردیفه به ترتیب با تراکم کاشت ۵٫۳، ۶٫۶، ۶٫۶ و ۸ بوته در متر مربع و عامل عمودی شامل چهار سطح مختلف فسفر صفر، ۱۰%، ۲۰% و ۳۰% مصرف فسفر بیش از مقدار توصیه شده بود. با کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم در آرایش کاشت سه ردیفه به همراه ۱۰% افزایش فسفر ارتفاع ساقه، وزن کل اندام هوایی، شاخص سطح برگ، تعداد غده و عملکرد غده به طور معنی داری در واحد سطح افزایش یافت. تیمار آرایش کاشت سه ردیفه و ۱۰% افزایش فسفر با تولید ۵۳ تن غده در هکتار بالاترین عملکرد غده را ایجاد کرد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده آرایش کاشت تک ردیفه به همراه ۱۰% افزایش فسفر با تولید ۳۸ تن غده در هکتار و اندازه بزرگتر برای تولید غده هایی با مصرف خانگی (بزرگتر از ۶ سانتی متر) و آرایش کاشت سه ردیفه، به همراه ۱۰% افزایش فسفر با تولید ۵۳ تن غده در هکتار و اندازه کوچک تر جهت تولید غده هایی با مصارف بذری (قطر کوچکتر از ۶ سانتی متر) در شرایط مشابه با مطالعه حاضر ممکن است مناسب باشد.