مقاله تاثیر تدریس به روش بدیعه پردازی بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۶۸ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر تدریس به روش بدیعه پردازی بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدیعه پردازی
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله تعلیمات اجتماعی
مقاله روش تدریس
مقاله خلاقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزی رامندی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جراره جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی دانش آموزان پسر سال دوم دوره راهنمایی شهر بویین زهرا ۹۱-۹۰ است. از آن جایی که در این مقاله، تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است، برای پاسخ به این سوال نیاز به دو گروه آزمایش و گواه داریم. لذا از روش شبه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل ۴۲ نفر دانش آموز پسر سال دوم راهنمایی (۲۲ نفر گروه آزمایش و ۲۰ نفر گروه گواه) بود که از بین مدارس راهنمایی شهرستان بویین زهرا یک مدرسه انتخاب شدند. سپس ۲ کلاس برای حجم نمونه انتخاب شد. که دانش آموزان آن به صورت تصادفی در 2 کلاس گواه (۲۰ نفر) و آزمایش (۲۲ نفر) در ساعات تدریس تعلیمات اجتماعی جای داده شدند. از دو گروه پیش آزمون خلاقیت و پیشرفت تحصیلی اجرا گردید. گروه آزمایش به طور جداگانه ۱۲ جلسه ۴۵ دقیق ای روش تدریس بدیعه پردازی دریافت کردند و پس از طی این دوره آموزشی از دو گروه پس آزمون خلاقیت و پیشرفت تحصیلی گرفته شد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است. روش بدیعه پردازی باعث افزایش خلاقیت دانش آموزان شده است.
روش بدیعه پردازی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس تعلیمات اجتماعی تاثیر مثبت دارد. روش بدیعه پردازی باعث افزایش میزان مولفه های خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) دانش آموزان شده است.