مقاله تاثیر تدریس با پاورپوینت ارائه محور و پاورپوینت فعالیت محور بر یادگیری علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تدریس با پاورپوینت ارائه محور و پاورپوینت فعالیت محور بر یادگیری علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاور پوینت
مقاله تدریس فعالیت محور
مقاله تدریس ارائه محور
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی آقبلاغی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش هایی که امروزه توجه متخصصان تعلیم و تربیت در زمینه آموزش علوم تجربی را به خود جلب کرده است روش تدریس چندرسانه ای است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس پاورپوینت فعالیت محور و تفاوت آن با دو روش تدریس پاورپوینت ارائه محور و روش تدریس سنتی در یادگیری درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کلاس های پنجم ابتدایی مجهز به دیتاپرژکتور هستند که به روش تصادفی ساده از بین این مدارس، سه مدرسه انتخاب شدند و دو کلاس گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل را تشکیل دادند. در این تحقیق، از طرح تجربی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. مداخله آزمایشی شامل دو روش تدریس با پاورپوینت فعالیت محور (گروه آزمایشی (A و پاورپوینت ارائه محور (گروه آزمایشی (B است که بر روی گروه های آزمایشی صورت گرفته است و بر روی گروه کنترل مداخله ای انجام نشده است، گروه کنترل (C) بدون مداخله آزمایشی به روش معمول (روش سنتی) تدریس شده است. از تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. همچنین بر مبنای نتایج پژوهش بین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه A با گروه آزمایشی B و گروه کنترل (C) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش روش تدریس پاورپوینت فعالیت محور بیش از دو روش دیگر یادگیری درس علوم را افزایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش بین نمرات یادگیری گروه آزمایشی B (گروه ارائه محور ) و گروه کنترل (سنتی) تفاوت معناداری وجود ندارد.