مقاله تاثیر تجویز خوراکی عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر پاسخ های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تجویز خوراکی عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر پاسخ های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بره موم
مقاله Cyprinus carpio
مقاله تست رویارویی باکتریایی
مقاله پاسخ های ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: علیشاهی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر برخی پاسخ های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio مورد برسی قرار گرفت. برای این منظور، ۳۰۰ فینگرلینگ ماهی کپور (با وزن اولیه ۵۰±۰ گرم) به ۴ گروه تقسیم شده و با جیره غذایی شاهد و سه غلظت ۰٫۱، ۰٫۲۵ و ۰٫۵ درصد عصاره الکلی بره موم (در ۳ تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی ها به مدت ۶۰ روز با این خوراک تغذیه گردیدند. نمونه های خون در روزهای ۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز تهیه و فعالیت لیزوزیم سرم و قدرت باکتری کشی سرم، پروتئین تام، سطح آلبومین و گلوبولین سرم اندازه گیری گردیدند. در انتهای دوره، تست رویارویی باکتریایی با باکتری Aeromonas hydrophila انجام شد و میزان تلفات به مدت ۱۰ روز ثبت گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جیره ۰٫۵ درصد عصاره الکلی بره موم باعث افزایش معنی دار در لایزوزیم سرم، پروتئین کل و گلوبولین می گردد (p<0.05). تلفات بعد از تست رویارویی باکتریایی با باکتری آئروموناس هیدروفیلا نیز در تیمار ۰٫۵ درصد عصاره الکلی بره موم کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد ولی در تیمار ۰٫۲۵ و ۰٫۱ درصد تلفات معنی داری مشاهده نگردید (p>0.05). با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که مناسب ترین غلظت عصاره الکلی بره موم در جیره برای تحریک ایمنی و افزایش مقاومت در برابر تست رویارویی باکتریایی در ماهی کپور معمولی، غلظت ۰٫۵ درصد می باشد.