مقاله تاثیر تجویز تستسترون بر روی نورون های حرکتی عصب سه قلو موش صحرایی نر نابالغ عقیم شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۰۱ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تجویز تستسترون بر روی نورون های حرکتی عصب سه قلو موش صحرایی نر نابالغ عقیم شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تستوسترون
مقاله هسته حرکتی عصب سه قلو
مقاله موش صحرایی
مقاله عقیم شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلارستاقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جامعی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی تابنده
جناب آقای / سرکار خانم: فرجاه غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هورمون های استروئیدی بر ارگان های هدف متفاوتی از جمله دستگاه عصبی مرکزی و محیطی تاثیر دارند. تاثیر اندروژن ها بر روی نورون های حرکتی عضلاتی که مستقیما در امور جنسی دخالت دارند روشن شده است. عضلات جونده بطور مستقیم در اعمال جنسی موثر نمی باشند لذا هدف از این تحقیق تاثیر تجویز تستوسترون بر روی نورون های حرکتی عصب سه قلو موش صحرایی نر نابالغ عقیم شده می باشد.
مواد و روش کار: ۴۰ سر موش نر صحرایی نابالغ (اسپراگ – دالی) بصورت تصادفی به ۵ گروه (نابالغ عقیم شده، نابالغ عقیم شده با تزریق تستوسترون، نابالغ عقیم شده با تزریق روغن کنجد، شم جراحی و کنترل) تقسیم شدند. تستوسترون بصورت روزانه و با دوز ۵ میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن حیوان به مدت یک ماه تزریق شد. سپس از ساقه مغز در ناحیه هسته حرکتی عصب سه قلو برش های بافتی تهیه شد سپس طول و حجم هسته و تعداد و چگالی نورون ها محاسبه شد.
یافته ها: تعداد و تراکم نورون ها در هسته حرکتی عصب سه قلو در گروه عقیم شده بدون تزریق تستوسترون نسبت به گروه عقیم شده با تزریق تستوسترون کاهش معنی داری داشت (P<0.01). همچنین تراکم نورون ها در گروه عقیم شده بدون تزریق تستوسترون نسبت به گروه سالم کاهش معنی داری داشت (P<0.05). بدنبال تزریق تستوسترون، تراکم نورون ها در گروه عقیم شده نسبت به گروه سالم کمتر بود ولی اختلاف معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که تستوسترون بر تعداد نورون ها و تراکم آنها در هسته حرکتی عصب سه قلو موثر است.