مقاله تاثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۸۱ تا ۶۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجسم هدایت شده
مقاله اضطراب
مقاله جراحی
مقاله آپاندکتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدین فر موسی الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: کوشان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بسیاری از بیمارانی که تحت بیهوشی و جراحی هستند، اضطراب و استرس درمان نشده ای را در روز جراحی تجربه می کنند که این امر، روی سطوح روانی و فیزیولوژیکی بیماران تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران تحت جراحی آپاندکتومی انجام شده است.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، ۶۰ بیمار کاندید عمل جراحی آپاندکتومی که درسال۱۳۹۲، در بیمارستان شهید بهشتی سبزوار بستری شده، به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده اند. مداخله به صورت ۱۸ دقیقه سی دی صوتی تجسم هدایت شده و یک ساعت قبل از عمل صورت گرفته است. داده ها توسط نرم افزار SPSS 20، تجزیه و تحلیل شده و از آزمون های مجذور کای، تی زوجی و تحلیل کواریانس استفاده گردیده است. سطح اطمینان، ۹۵% در نظرگرفته شده است.
یافته ها: میانگین میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، درگروه تجسم هدایت شده به ترتیب ۵۱٫۹۰±۷٫۸۸ و ۴۲٫۷۶±۸٫۴۳ بوده که بعد از مداخله به ۳۸٫۵۳±۶٫۴۸ و ۴۰٫۷۰±۷٫۸۸کاهش یافته است. میانگین میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل از مطالعه در گروه کنترل به ترتیب ۵۲٫۰۳±۶٫۴۹ و ۴۳٫۸۶±۸٫۲۹ بوده که در پایان مطالعه به ۶۰±۷٫۹۷ و ۴۴٫۳۶±۸٫۱۸ افزایش یافته است. آزمون آماری تی زوجی تفاوت آماری معنا داری را بین میزان اضطراب آشکار قبل و بعد از مطالعه در هر گروه نشان داده است (P<0.001).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داده یک جلسه تجسم هدایت شده قبل از عمل می تواند اضطراب آشکار و پنهان قبل از عمل جراحی را در بیماران کاهش دهد.