مقاله تاثیر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا در ملایر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا در ملایر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزمغذی
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رقم
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳تکرار در شهرستان ملایر به اجرا درآمد. در این آزمایش تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح S1 (05/07/1390) و S2 (15/07/1390) در کرت اصلی و عنصر ریزمغذی M1 (عدم مصرف عنصر ریزمغذی)، M2 (مصرف عنصر ریزمغذی در ۳ مرحله) و دو رقم کلزا V1 (اکاپی)، V2 (طلایه) به صورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف ریزمغذی بر صفاتی مانند تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک خورجین، طول خورجین، عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد بیولوژیک، تعداد خورجین در بوته و شاخص برداشت در سطح پنج درصد معنی دار شد. تاریخ کاشت بر صفاتی همچون تعداد خورجین در بوته و طول خورجین در سطح پنج درصد معنی دار بود. در بین سطوح مختلف ریزمغذی بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۴۵۱۴٫۸۰ کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف ریزمغذی بدست آمد. همچنین در بین تاریخ های مختلف کاشت بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۴۱۴۲٫۸۰ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت دوم (۱۵/۰۷/۱۳۹۰) بدست آمد. به همین ترتیب در بین اثرات متقابل سه گانه بیشترین و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۴۸۰۴٫۸۰ و ۳۷۷۹٫۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به از تاریخ کاشت دوم، مصرف ریزمغذی و رقم طلایه و تاریخ کاشت اول، عدم مصرف ریزمغذی و رقم اکاپی بود.