مقاله تاثیر تاریخ کاشت و مقدار نیتروژن بر اجزای عملکرد، صفات کمی گیاه تله تربچه روغنی (.RAPHANUS SATIVUS L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ کاشت و مقدار نیتروژن بر اجزای عملکرد، صفات کمی گیاه تله تربچه روغنی (.RAPHANUS SATIVUS L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرج
مقاله گیاه تله
مقاله تربچه روغنی
مقاله تاریخ کاشت
مقاله نیتروژن
مقاله اجزای عملکرد
مقاله صفات کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی سید علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده حمایتی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقدار نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه تله تربچه روغنی (Raphanus sativus L.) این تحقیق در منطقه کرج انجام شد. آزمایش به صورت کرت های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این طرح کرت های عمودی به تاریخ کاشت با سه سطح شامل ۲۹ تیر، ۱۷ مرداد و ۱۵ شهریور و کرت های افقی به مقادیر مختلف نیتروژن با چهار سطح شامل ۰ (شاهد)، ۶۰، ۱۰۰ و ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره اختصاص یافت. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نشان داد، تاریخ کاشت در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری بر وزن خشک اندام هوایی و در سطح احتمال پنج درصد تاثیر معنی داری بر وزن خشک برگ، وزن خشک گل آذین، نسبت ریشه به اندام هوایی و نسبت اندام رویشی به زایشی گذاشت. این تاثیر بنحوی بود که تاریخ کاشت ۱۷ مرداد از بین سه تاریخ کاشت دیگر بیشترین وزن خشک اندام هوایی، برگ و نسبت اندام رویشی به زایشی را به ترتیب با میزان ۳۸۳٫۵۸۴، ۲۲۰٫۹۳۲ و ۴٫۷۰۲ گرم در متر مربع داشت که البته در وزن خشک برگ با تاریخ کاشت ۱۵ شهریور در یک گروه آماری قرار گرفت. بیشترین نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی مربوط به تاریخ کاشت ۱۵ شهریور با میزان ۰٫۵۶۰ گرم در متر مربع بود. عامل نیتروژن در سطح احتمال پنج درصد تنها بر ماده خشک گل آذین اثر گذاشت به صورتی که بیشترین میزان به تیمارهای شاهد و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت. در نهایت با مصرف نیتروژن میزان ماده خشک اندام زایشی افزایش یافت. بطورکلی بیشترین میزان ماده خشک کل گیاه مربوط به تاریخ کاشت ۱۷ مرداد با میزان ۵۲۳٫۷۱۲ گرم در متر مربع بود. از میان تیمارهای نیتروژن نیز، با اعمال نیتروژن تا سطح ۶۰ کیلوگرم، ۴۸۹٫۱۰۲ گرم در متر مربع و با مصرف نیتروژن تا سطح ۱۴۰ کیلوگرم، ۴۸۸٫۱۶۰ گرم در متر مربع به ماده خشک کل گیاه افزوده شد که البته این عامل ها بر وزن خشک کل گیاه تاثیر معنی داری را نشان نداد.