مقاله تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (بومی ارومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (بومی ارومیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان،زمان کاشت
مقاله عملکرد
مقاله محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوریوسف میاندوآب محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری قراگوزایل سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت و محرک های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم بومی ارومیه تحت شرایط مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلو به صورت کرت خرت شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد. ۳ تاریخ کاشت (۲۷ فروردین، ۱۶ اردیبهشت و ۵ خرداد) به عنوان کرت اصلی و ۴ محرک رشد (دالجین، کدامین ۱۵۰، هوموس PK و هورت پلاس) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. بر پایه نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها مشخص شد تاثیر محرک های رشد بر صفات تعداد دانه پر، تعداد دانه در طبق، کلروفیل، درصد روغن، عملکرد روغن، عملکرد دانه معنی دار بود. همچنین همه صفات مورد بررسی تحت تاثیر معنی دار زمان های کاشت قرار گرفت. بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به محلول پاشی دالجین در تاریخ کاشت دوم (۱۶ اردیبهشت) بود و تیمار شاهد در تاریخ کاشت اول از کمترین مقدار برخوردار بودند. از لحاظ درصد روغن تیمار هوموس و تاریخ کاشت اول (۲۷ فروردین) بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در مجموع نتیجه گیری شد که اگر هدف از کاشت آفتابگردان حصول بالاترین عملکرد روغن و دانه باشد، به ترتیب تیمار هوموس و تاریخ کاشت دوم، تیمار دالجین و تاریخ کاشت دوم قابل توصیه است.