مقاله تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج در کشت مستقیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج در کشت مستقیم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد
مقاله کشت مستقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشرخواه مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی عبدالرحمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و نمو خوشه ارقام برنج در کشت مستقیم، آزمابشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۶ در رشت به مرحله اجرا در آمد. تاریخ کاشت در چهار سطح شامل کشت در تاریخ های دهم، بیستم، سی اردیبهشت ماه و نهم خرداد ماه و سه رقم برنج هاشمی، طارم محلی و الپاسو در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد تاریخ کاشت اثر معنی داری بر صفات، روز تا ۵۰% خوشه دهی، طول دوره پر شدن دانه، وزن خوشه و وزن خشک کل، عملکرد دانه و تلاش بازآوری گیاه داشت. تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت با ۲۵٫۱۷ روز دارای بالاترین طول دوره پر شدن دانه و بیشترین عملکرد دانه (۵۰۲۹ کیلوگرم در هکتار) بود. رقم طارم با ۲۵٫۸۸ روز بیشترین طول دوره پر شدن دانه و با ۴۴۴۰ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفات روز تا ۵۰% خوشه دهی، وزن خوشه، وزن خشک کل گیاه و تلاش باز آوری معنی دار بود. رقم الپاسو در تاریخ کاشت دهم اردیبهشت ماه بالاترین روز تا ۵۰% خوشه دهی (۱۰۱ روز)، در تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت بالاترین وزن خوشه (۶۸۰ گرم در متر مربع) و بالاترین وزن خشک کل گیاه (۱۱۴۰ گرم در متر مربع) را و در تاریخ کاشت نهم خرداد ماه بالاترین میزان تلاش بازآوری (۰٫۶۳%) را به خود اختصاص داد. رقم طارم در تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت با ۲۷٫۵۰ روز بالاترین طول دوره پر شدن دانه را به خود اختصاص داد. رقم الپاسو، بالاترین تخصیص و انتقال مواد فتوسنتزی را به خود اختصاص داد، چون با ۰٫۵۷% از بالاترین تلاش بازآوری برخوردار بود.