مقاله تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر محتوی کلروفیل، میزان تشعشع جذب شده و شاخص سطح برگ ژنوتیپ های نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر محتوی کلروفیل، میزان تشعشع جذب شده و شاخص سطح برگ ژنوتیپ های نخود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله تاریخ کاشت
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله تشعشع جذب شده
مقاله کلروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی پور امید
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاریخ کاشت و ژنوتیپ دو عامل مهم موثر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی، از جمله نخود محسوب می شوند. لذا به منظور بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت پاییزه و بهاره بر روی محتوی کلروفیل، میزان تشعشع جذب شده و شاخص سطح برگ پنج ژنوتیپ نخودآزمایشی در سال های زراعی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری واقع در جنوب تهران اجرا شد. پنج تاریخ کاشت شامل:۲۰ مهر، ۱۰ آبان، ۳۰ آبان (پاییزه)، ۲۵ اسفند و ۱۶ فروردین (بهاره) به همراه پنج ژنوتیپ نخود شامل: آرمان، آزاد، هاشم، ILC482 و ILC1799 در طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب دوساله نشان داد که تاثیر سال بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. تاثیر تاریخ کاشت و ژنوتیپ و همچنین اثرات متقابل این دو بر ویژگی های مورد سنجش بسیار معنی دار بود. بیشترین شاخص سطح برگ، میزان تشعشع جذب شده و محتوی کلروفیل b از کاشت پاییزه (۳۰ آبان) بدست آمد، در حالی که بالاترین محتوی کلروفیل a و کل از کاشت بهاره (۱۶ فروردین) حاصل شد. در بین ژنوتیپ های نخود نیز بالاترین شاخص سطح برگ، میزان تشعشع جذب شده و محتوی کلروفیل ها به ترتیب مربوط به ارقام آزاد، ILC1799 و هاشم بود.