مقاله تاثیر بکارگیری مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش به بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱۶ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر بکارگیری مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش به بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بیمار
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله سوختگی
مقاله اضطراب
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حصیمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی زاده مهین
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: چراغیان بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش به بیمار به عنوان یکی از محورهای حاکمیت بالینی، در تمامی بیماران از جمله قربانیان سوختگی اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی انجام شد، ۸۰ بیمار سوختگی به صورت غیر تصادفی در دو گروه مداخله (۴۰ بیمار) و کنترل (۴۰ بیمار) قرار گرفتند. جلساتی جهت نهادینه سازی آموزش بیمار در پرستاران و مدیران پرستاری در ابعاد فرآیند برقراری ارتباط موثر، تصمیم گیری مشارکتی، هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا، ثبت، نظارت و افزایش انگیزه برگزار شد و اثربخشی این آموزش در بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر ارزیابی و رضایتمندی سنجیده شد.
یافته ها: در مجموع ۸۰ بیمار مطالعه را به اتمام رساندند. قبل از مداخله میانگین اضطراب موقعیتی در گروه کنترل و مداخله به ترتیب ۴۷٫۱۲±۴٫۴۰ و ۴۵٫۵۵±۴٫۸۶ بود که از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.13)، این مقادیر پس از مداخله به ترتیب در گروه کنترل و مداخله به ۴۳٫۷۰±۵٫۳۶ و ۳۸٫۴۵±۴٫۰۸ رسیدند و اختلاف معن داری را بین دو گروه نشان دادند (p=0.002). همچنین میانگین رضایتمندی افراد در گروه کنترل و مداخله قبل از مداخله به ترتیب ۱۸٫۸۲±۵٫۷۶ و ۲۰٫۷۵±۴٫۲۲ بود که پس از انجام مداخله، به ترتیب به ۲۱٫۰۲±۶٫۵۶ و ۲۶٫۷۵±۴٫۵۱ افزایش یافت که افزایش مقادیر، در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (p=0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشانگر راهبردی بودن این مدل در ارتقای آموزش بیماران سوختگی از طریق ارتقای مهارت های آموزشی و انگیزه پرستاران، افزایش تعهد و مسوولیت پذیری سیستم بر اجرای بهینه آموزش بیمار بود، لذا به کارگیری این مدل در ارتقای سلامت این بیمارن پیشنهاد می گردد.