مقاله تاثیر بیوسورفکتانت های استخراج شده از لاکتوباسیلوس های کازیی و روتری بر بیان ژن های gtfB/C و ftf در استرپتوکوکوس موتانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر بیوسورفکتانت های استخراج شده از لاکتوباسیلوس های کازیی و روتری بر بیان ژن های gtfB/C و ftf در استرپتوکوکوس موتانس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Glucosyltransferase B/C
مقاله بیوسورفکتانت
مقاله Real time quantitative RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوابی امید
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تا کنون راه های متداول برای پیشگیری از شیوع پوسیدگی دندان موثر واقع نگردیده اند. در این مطالعه تاثیر بیوسورفکتانت های خالص سازی شده از سویه های لاکتوباسیلوس کازیی (ATCC39392) و لاکتوباسیلوس روتری (DSM20016) بر روی بیان ژن های gtfB/C (Glucosyltransferase B/C) و ftf (Fructosyltransferase) از سوش استاندارد استرپتوکوکوس موتانس (ATCC35668) بررسی گردید.
روش ها: نمونه های لاکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس موتانس از مرکز کلکسیون قارچ ها و باکتری های صنعتی ایران تهیه گردید. برای تشکیل بیوفیلم از روش میکروتیتر پلیت در حضور ۱ درصد سوکروز استفاده شد. تولید و استخراج بیوسورفکتانت با کشت لاکتوباسیلوس های کازیی و روتری در محیط کشت MRS Broth و دیالیز و لیوفلیزه نمودن بیوسورفکتانت خالص سازی شده با دستگاه فریز درایر انجام شد. برای ارزیابی تاثیر بیوسورفکتانت بر فرایند اتصال باکتری، بیان نسبی ژن های gtfB/C و ftf در استرپتوکوکوس موتانس (ATCC35668) با استفاده از روش Quantitative real time PCR بررسی گردید.
یافته ها: بیان ژن های gtfB/C و ftf در استرپتوکوکوس موتانس تیمارشده با بیوسورفکتانت ها کاهش چشمگیری را نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود. اثر بیوسورفکتانت لاکتوباسیلوس کازیی بر کاهش بیان ژن های مورد مطالعه چمشگیرتر از لاکتوباسیلوس روتری بود.
نتیجه گیری: باتوجه به کاهش بیان ژن های gtfB/C و ftf در استرپتوکوکس موتانس های تیمارشده، مشخص می شود که بیوسورفکتانت های مورد استفاده در کنترل فرایند اتصال باکتری و در ادامه تشکیل پلاک دندانی بسیار موفق عمل کرده اند.