مقاله تاثیر بیماری های مزمن بر کیفیت زندگی سالمندان مناطق شرق تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر بیماری های مزمن بر کیفیت زندگی سالمندان مناطق شرق تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری های مزمن
مقاله سالمندان
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی شهمیرزادی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم کمال
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: طل آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیان سرخکلایی منور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش امید به زندگی با روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر همراه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بیماری های مزمن بر کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون های سالمندی مناطق شرق شهر تهران در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی است که ۴۲۴ نفر از سالمندان ۶۰ سال و بالاتر عضو کانون های سالمندی، مناطق شرق شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی(SF36)  و چک لیست سابقه ابتلا به بیماری های مزمن به روش مصاحبه چهره به چهره جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های T-Test،ANOVA  و ضریب همبستگی Pearson استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه ۷٫۱۶±۶۷٫۳۴ بود. ۹۲٫۲% از سالمندان حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند و بین میانگین امتیازهای تمام ابعاد کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن و سالمندان غیرمبتلا اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید (p<0.001). کیفیت زندگی سالمندان با جنس، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، تحصیلات در بیشتر ابعاد ارتباط آماری معنی دار داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که با افزایش تعداد بیماری های مزمن، سطح کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین با رویکردهای مداخله ای و آموزشی مناسب می توان با ترغیب سالمندان به اتخاذ رفتارهای سالم در راستای ارتقاء سلامت آنان گام های اساسی برداشت.