مقاله تاثیر به کارگیری الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد» بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر به کارگیری الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد» بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد»
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله مهارت های مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امینی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تفکر خلاق در به کارگیری دانش و مهارت های علمی و حرفه ای نقش مهمی دارد. شیوه های تفکر می تواند مهارت های مختلفی از جمله ظرفیت های تصمیم گیری را توسعه دهد.
هدف: هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر به کارگیری الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد» بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری بوده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طراحی دو گروه قبل و بعد می باشد. مداخله، به کارگیری الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد» در کارآموزی مدیریت پرستاری بود. نمونه گیری به روش غیراحتمالی بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان ترم هشتم کارشناسی پرستاری (ورودی سال ۸۶) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ صورت گرفت. مداخله طی دوره کارآموزی در مدت یک نیمسال تحصیلی انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه ۳۰ نفره آزمون و شاهد به طور مساوی تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، مقیاس سنجش تفکر خلاق پیتر هانی و فرم ارزشیابی مهارت های مدیریتی درکارآموزی بر اساس روش بارس بودند. پایایی این ابزارها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۸۵ و ۰٫۹۵ بود. با به کارگیری آزمون های تی مسبقل، تی زوجی و آزمون همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS16 پرداخته شد. سطح معنا داری کلیه آزمون ها کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: در گروه آزمون میانگین نمرات مهارت های مدیریتی بعد از مداخله نسبت به قبل به طور معناداری افزایش یافت (۰٫۰۰۱>P). میانگین نمرات مهارت های مدیریتی در گروه شاهد نیز قبل و بعد از آزمون به طور معنادار افزایش نشان داد (۰٫۰۰۴=P). به عبارت دیگر، دو گروه در دو مرحله قبل (۰٫۰۸=P) و بعد (۰٫۱۳=P) از مداخله دارای تفاوت معنا دار نبودند. البته میانگین نمرات خلاقیت در دو گروه در مرحله قبل معنادار نبودند (۰٫۴۰۵=P) ولی بعد از مداخله تفاوت آنها معنا دار شده بود (۰٫۰۰۴=P). بین نمرات تفکر خلاق و مهارت های مدیریتی هم در گروه آزمون بر خلاف گروه شاهد رابطه معنا دار مشاهده شد (۰٫۰۱=P، r=0.036).