مقاله تاثیر بنزیل آدنین و جیرلیک اسید، بر محتوای کلروفیل برگ و میزان فعالیت آنزیم های کلروفیلاز وMg–dechelase ، در برگ گل های بریدنی لیلیوم رقم فانجیو (Lilium longiflorum×Asiatic) رقم Fangio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر بنزیل آدنین و جیرلیک اسید، بر محتوای کلروفیل برگ و میزان فعالیت آنزیم های کلروفیلاز وMg–dechelase ، در برگ گل های بریدنی لیلیوم رقم فانجیو (Lilium longiflorum×Asiatic) رقم Fangio
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیلیوم
مقاله آنزیم کلروفیلاز
مقاله آنزیم Mg-dechelase
مقاله بنزیل آدنین
مقاله جیبرلیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته جاری سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر غلظت ها و روش های مختلف کاربرد ترکیب بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید بر طول عمر گل و کلروفیل برگ و میزان فعالیت آنزیم های کلروفیلاز و Mg-dechelase، در برگ گل های بریدنی لیلیوم رقم فانجیو(Lilium Spp. cv.Fangio  مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، از ترکیب بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید در غلظت های مختلف (۳۰۰ و ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵ میلی گرم در لیتر) و دو روش کاربرد افشانه و تیمار کوتاه مدت ۲۴ ساعته استفاده شد و آب مقطر نیز به عنوان تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار ترکیبی بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید (۱۰۰ میلی گرم بر لیتر از هر کدام) با روش کاربرد پالسی کوتاه مدت ۲۴ ساعته، سبب جلوگیری از کلروز برگ و افزایش طول عمر گل گردید. این تیمار فعالیت آنزیم های کلروفیلاز و Mg-dechelase برگ را کاهش داد ولی بیشترین درجه بریکس برگ در تیمار شاهد مشاهده شد.