مقاله تاثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزادسازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام های دارای ساختار ذره ای کروی و مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزادسازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام های دارای ساختار ذره ای کروی و مخلوط
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمالگام دندانی
مقاله بلیچینگ
مقاله جیوه
مقاله نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پور حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در هنگام استفاده از مواد سفید کننده، ممکن است آن ها در تماس با ترمیم های آمالگام قبلی قرار گرفته و موجب تغییراتی در ساختار آمالگام بشوند. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر ری باندینگ و بلیچینگ بر آزادسازی یون های فلزی و ریز ساختار آمالگام های دندانی کروی و مخلوط بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تجربی – آزمایشگاهی، ۹۶ حفره کلاس پنج (۳٫۵ میلی متر طول، ۲ میلی متر عمق و عرض) بر روی پرمولرهای سالم انسانی تراشیده شده و با آمالگام های دارای ذرات کروی و مخلوط ترمیم شدند. در نیمی از نمونه های هر نوع آمالگام مراحل ریباندینگ با ادهزیو اسکاچ باند مولتی پرپس و سیلانت رزینی (Guardian seal) انجام شد. سپس نیمی از ترمیم های آمالگام با و بدون ریباندینگ، در معرض ژل کارباماید پراکساید ۳۰ درصد قرار گرفتند (n= 12). میزان آزادسازی یون های فلزی آمالگام ها با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمیک تعیین گردید. توپوگرافی و ترکیبات سطحی دو نمونه از هر گروه زیرمیکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید. داده ها با آزمون های t و آنالیز واریانس چند عامله تجزیه و تحلیل آماری شدند (a= 0.05).
یافته ها: ژل کاربامید پراکساید ۳۰ درصد، موجب آزاد سازی چشمگیر جیوه از آمالگام ها در گروه های فاقد ریباندینگ شد (p value< 0.001). مقدار آزاد شدن یون ها در دو نوع آمالگام کروی و مخلوط تفاوت معنی داری نداشت (p value= 0.73). کاربرد ریباندینگ سبب کاهش معنی دار در آزادسازی جیوه گردید (p value= 0.007).
نتیجه گیری: قرارگیری آمالگام کروی و مخلوط در معرض ژل کاربامید پراکساید ۳۰ درصد و بدون ریباندینگ، مقدار جیوه آزادشده از آن ها را افزایش داده و تغییراتی در ریزساختار آمالگام ایجاد می کند.