مقاله تاثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتوانی های یادگیری
مقاله بازآموزی اسنادی
مقاله افسردگی
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یحیایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدرضای تجریشی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلریان اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری شهر تهران بود. در این مطالعه شبه تجربی، از تمامی دانش آموزان (۳۶ نفر؛ ۲۷ پسر و ۹ دختر) مراجعه کننده به مراکز ویژه اختلال های یادگیری دولتی منطقه ۶ شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ به شیوه در دسترس و هدفمند نمونه برداری شد و سپس دانش آموزان هر مرکز به طور مساوی و تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. سیاهه افسردگی کودکان کوواکس (۱۹۷۷) توسط همه شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. گروه آزمایش طی ۱۱ جلسه ۴۵ دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) آموزش بازآموزی اسنادی گروهی را دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند اجرای برنامه بازآموزی اسنادی به کاهش معنادار نمره های افسردگی در دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری منجر می شود. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت برنامه گروهی بازآموزی اسنادی نشانه های افسردگی در دانش آموزان واجد ناتوانی های یادگیری را کاهش می دهد.