مقاله تاثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +۱۱ بر قدرت ایزومتریک عضلات چهارسر و همسترینگ فوتبالیست های جوان حرفه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۱۳ تا ۱۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +۱۱ بر قدرت ایزومتریک عضلات چهارسر و همسترینگ فوتبالیست های جوان حرفه ای ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه تمرینی فیفا +۱۱
مقاله فوتبال
مقاله عضلات چهار سر
مقاله عضلات همسترینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی پور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر
جناب آقای / سرکار خانم: دانشجو عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئی چی عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مفصل زانو یکی از شایع ترین نقاط بروز آسیب در فوتبالیست ها است که قدرت عضلانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری از آسیب های عضلانی و رباطی می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +۱۱ بر قدرت ایزومتریک عضلات همسترینگ و چهار سر ران فوتبالیست های مرد جوان حرفه ای ایران بود.
مواد و روش ها: ۲۴ فوتبالیست حرفه ای در قالب دو گروه تجربی و شاهد به صورت هدفمند انتخاب و گروه تجربی، برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +۱۱ را به مدت ۲ ماه، ۳ جلسه در هفته در زمان عصر اجرا کردند. قدرت ایزومتریک عضلات هر دو گروه قبل و بعد از برنامه تمرینی به وسیله دستگاه بایودکس مدل ۳ در سه زاویه ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون های Paired t، Independent t و Two way repeated measure ANOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: در گروه تجربی، قدرت ایزومتریک عضلات چهار سر در زاویه ۹۰ درجه آزمون نهایی به طور معنی داری بیشتر از پیش آزمون می باشد (P=0.004)؛ در حالی که در قدرت عضلات همسترینگ پیش آزمون و پس آزمون در هیچ کدام از زوایا تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P³۰٫۰۰۵). بین دو گروه تجربی و شاهد، تفاوت معنی داری در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر در زاویه ۳۰ درجه (P<0.001)، ۶۰ درجه (P=0.010) و ۹۰ درجه (P=0.004) مشاهده شد. در گروه تجربی در هر سه زاویه، تفاوت معنی داری در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر (P<0.001) و همسترینگ (P<0.001) وجود داشت؛ به گونه ای که در عضلات چهارسر بیشترین مقدار حداکثر گشتاور در زاویه ۹۰ درجه (۳۰۳٫۶ نیوتن متر) و در عضلات همسترینگ در زاویه ۳۰ درجه (۱۵۵٫۱ نیوتن متر) مشاهده شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد برنامه تمرینی فیفا +۱۱ بر افزایش قدرت عضلات چهار سر ران فوتبالیست های حرفه ای جوان موثر بوده است. افزودن تمرینات بیشتر با هدف افزایش قدرت عضلات همسترینگ به برنامه تمرینی فیفا +۱۱ توصیه می شود.