مقاله تاثیر برنامه های ماهواره ای بر نگرش جوانان به روابط نامشروع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۴۲ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه های ماهواره ای بر نگرش جوانان به روابط نامشروع
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های ماهواره ای
مقاله ماهواره
مقاله رفتار انحرافی جوانان
مقاله نگرش به روابط نامشروع
مقاله استفاده کنندگان از رسانه
مقاله رفتارهای پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیوبند فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنیا ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جسمانی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: هدف این پژوهش تعیین تفاوت میان استفاده کنندگان و غیراستفاده کنندگان از برنامه های ماهواره ای خارجی از نظر گرایش به روابط نامشروع، در میان افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله شهر یزد است.
روش: پژوهش با روش پیمایشی به اجرا در آمده است. داده های مطالعه از ۳۸۴ نفر (۲۰۱ زن و ۱۸۳ مرد) که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، جمع آوری شده است. ابزار سنجش متغیرها پرسشنامه محقق ساخته نگرش به روابط نامشروع بود (a=0.89).
یافته ها: تفاوت معناداری بین استفاده کنندگان و غیراستفاده کنندگان از برنامه های ماهواره ای از نظر نگرش نسبت به روابط نامشروع، مشاهده می شود (p>0.01). افرادی که از برنامه های ماهواره ای خارجی استفاده کردند در مقایسه با کسانی که استفاده نمی کردند، با برقراری روابط نامشروع موافق تر بوده اند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد که متغیر استفاده از برنامه های ماهواره ای توانسته است %۹ از واریانس متغیر نگرش به روابط نامشروع را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: با توجه به آثار منفی استفاده از برنامه های ماهواره ای خارجی، بر نگرش افراد در زمینه روابط نامشروع، لازم است اقدامات دخیل از طریق ساخت برنامه های جذاب در شبکه های داخلی، به منظور تغییر تمایل استفاده کنندگان از برنامه های ماهواره ای خارجی انجام شود.