مقاله تاثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدین شان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدین شان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه مداخله ای برای کودکان طلاق
مقاله سازگاری کودکان با طلاق
مقاله کودکان طلاق
مقاله مشاوره گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهیم تقی
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طلاق از مهم ترین پدیده های حیات انسانی به شمار می آید که نه تنها تعادل روانی دو انسان، بلکه تعادل روانی فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان را نیز به هم می ریزد. در مطالعه حاضر به معرفی و بررسی تاثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق (CODIP) بر میزان سازگاری کودکان با طلاق والدین شان پرداخته شده است.
برای این منظور ۲۶ کودک طلاق (۱۱ پسر و ۱۵ دختر) بین حیطه سنی ۷ تا ۹ سال با استفاده از روش نمونه گیری از جامعه در دسترس انتخاب شدند و پس از انتساب تصادفی آزمودنی ها به دو گروه کنترل و آزمایش و انجام سه مقیاس سنجش عقاید کودکان درباره طلاق (CIAD)، فرم ارزیابی والدین (PEF) و فرم ارزیابی رهبر گروه (GLEF) روی آن ها به عنوان پیش آزمون و پس آزمون، برنامه CODIP طی ۱۵ جلسه یک ساعته (هفته ای دو جلسه) روی گروه آزمایش اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصه های توصیفی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار و جهت آزمون سوالات پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین های گروه آزمایش و کنترل در سطح ۰٫۰۰۱>P معنادار است، که این نتایج حاکی از تاثیر برنامه CODIP در افزایش ابراز احساسات کودکان و نگرش مثبت آن ها نسبت به طلاق والدین شان، کاهش احساسات منفی کودکان نسبت به طلاق والدین شان، بهبود رابطه کودکان با والدین و همسالان شان، و نیز افزایش کاربرد مهارت های حل مساله در آن ها می باشد.