مقاله تاثیر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ
مقاله دانش آموزان متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلکاری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: راستگومقدم میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ؛ بر خلاقیت دانش آموزان متوسطه انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر بیرجند بودند. گروه نمونه ۵۰ نفر (۲۵ نفر گروه کنترل و ۲۵ نفر گروه آزمایش) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد. نمرات تفاضل پیش آزمون- پس آزمون گروه ها، با استفاده از آزمون «t» تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ، بر خلاقیت گروه آزمایش موثر بوده است. در خصوص مولفه های چهار گانه خلاقیت نیز، اثر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر مولفه های سیالیت، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط و گسترش معنی دار بود.