مقاله تاثیر برنامه تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران در اصلاح پای چرخش یافته به داخل پرونیشن پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران در اصلاح پای چرخش یافته به داخل پرونیشن پا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرونیشن پا
مقاله برنامه تمرین قدرتی
مقاله عضلات ابداکتور ران
مقاله عضلات چرخاننده خارجی ران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور امیر
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الدین سیدصدرالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعالیت عضلات مفصل ران، حرکات ناحیه دیستال اندام تحتانی(مچ پا) را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق با هدف بررسی اثر شش هفته برنامه تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران در اصلاح پرونیشن پا انجام گرفت. در این پژوهش نیمه تجربی ۳۰ آزمودنی مرد به صورت هدفمند (سن ۲۱٫۶۳±۲٫۰۷ سال، وزن ۷۱٫۹۳±۷٫۶۲ کیلوگرم، قد ۱۷۷٫۳۳±۷٫۵۲ سانتی متر،۲۲٫۸۱±۰٫۹۹ BMI ) که افزایش پرونیشن پا داشتند، انتخاب شدند. پرونیشن پا با اندازه گیری زاویه والگوس پاشنه محاسبه گردید افرادی که دارای زاویه بیش از ۱۰ درجه بودند و به دو گروه ۱۵ نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. پیش از شروع پروتکل تمرین قدرتی، زاویه پرونیشن پای آزمودنی ها با گونیامتر و قدرت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران با دیناموتر دستی اندازه گیری شد. گروه تجربی، به مدت شش هفته، و با تواتر سه جلسه در هفته پروتکل تمرین قدرتی بر عضلات ناحیه پراگزیمال اندام تحتانی را اجرا کردند. گروه کنترل فعالیت معمول خود را سپری کرد. پس از اتمام پروتکل تمرینی، قدرت عضلات و زاویه پرونیشن پا بار دیگر اندازه گیری شد. تحلیل اطلاعات با آزمون t همبسته و مستقل برای اختلافات درون گروهی و بین گروهی اجرا شد (p£۰٫۰۵). نتایج نشان داد که بین دو گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون پرونیشن پا تفاوت معناداری وجود ندارد اما در پس آزمون تفاوت معناداری دیده شد. نتایج آزمون t همبسته نیز اختلاف معنی داری در قدرت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی و همچنین پرونیشن پا بین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان داد، درحالی که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق اثربخشی برنامه تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران را در کاهش و اصلاح ناهنجاری پرونیشن پا نشان داد.