مقاله تاثیر برنامه تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین در آب
مقاله کورتیزول
مقاله TGF-β
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: گلردی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعیین تاثیر برنامه تمرین در آب، بر سطوح کورتیزول و TGF-b در مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل بیماران مرد مبتلا به MS مراجعه کننده به مطب خصوصی پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر مشهد می باشد که از این بین ۳۰ نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه (کنترل و تجربی) تقسیم شده اند. برنامه تمرینی گروه تجربی، شامل ۲۴ جلسه ۴۰ دقیقه ای تمرین هوازی در آب به مدت هشت هفته و با تواتر ۳ بار در هفته بوده است. به طوری که بر طبق اصل اضافه بار، بعد از هر هشت جلسه، ۱۰ دقیقه به زمان جلسه تمرینی اضافه شده است. قبل و بعد از انجام برنامه تمرینی خون گیری از آزمودنی ها که شامل متغیرهای کوتیزول و TGF-b می باشد انجام شده است. تحلیل داده-ها با استفاده از آزمون t مستقل (تفاوت بین گروهی) و آزمون t همبسته (تفاوت درون گروهی) درسطح p£۰٫۰۵ صورت گرفته است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین دو گروه، در سطوح کورتیزول تفاوت معنی دار بود (P=0.001)؛ به نحوی که تمرین موجب کاهش معنی دار این فاکتور شد و علیرغم کاهش در سطح TGF-b تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (P=0.09).
نتیجه گیری: نتایج نشان داده بیماران مبتلا بهMS برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی خود، می توانند با کاهش در سطوح TGF- به واسطه شرکت در تمرین هوازی در آب، البته با یک دوره تمرینی طولانی تر سود ببرند.