مقاله تاثیر برنامه تقویتی عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون فقرات در آب بر روی میزان شدت درد و لوردوز کمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه تقویتی عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون فقرات در آب بر روی میزان شدت درد و لوردوز کمری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله لوردوز کمری
مقاله تمرینات تقویتی ثبات دهنده مرکزی
مقاله تمرینات آب درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال های اخیر، برای درمان کمردرد و کاهش لوردوزکمری بر عضلات عرضی شکم و مولتی فیدوس توجه شده است. شواهدی دال بر اختلاف عملکرد این عضلات در این افراد وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه تقویتی عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن در آب بر روی میزان شدت درد و لوردوز کمر دانشجویان دختر بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که در شهر تهران انجام شده است. تعداد ۴۳ نفر (۲۲ نفر در گروه تجربی و ۲۱ نفر در گروه کنترل) با دامنه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال با سابقه کمردرد به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. گروه تمرینات آب درمانی به مدت ۱۲ هفته (هفته ایی سه جلسه) برنامه تمرینی را تحت نظر محقق انجام دادند و گروه کنترل در این مدت هیچ گونه تمرینی را انجام ندادند. نتایج بر اساس پرسشنامه کبک (شدت دردکمر) و خط کش منعطف (درجه لوردوز کمر) در روز اول و آخر برای هر آزمودنی ها جمع آوری گردید.
نتایج: در بررسی نتایج گروه تجربی میزان کاهش شدت دردکمر (P£۰٫۰۰۰۱) و لوردوز کمر (P£۰٫۰۰۱) تفاوت معنی داری داشته و در گروه کنترل، اختلاف معنی داری بین داده های پیش و پس آزمون مشاهده نشد.
نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند تمرینات تقویتی ثبات دهنده مرکزی ستون فقرات در آب باعث کاهش میزان درد و زاویه لوردوز کمری می شود.