مقاله تاثیر برنامه بهسازی مدیریت بر اثربخشی سبک رهبری سرپرستاران: مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت پرستاری از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه بهسازی مدیریت بر اثربخشی سبک رهبری سرپرستاران: مطالعه موردی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازی مدیریت
مقاله سبک رهبری
مقاله سرپرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی مولود
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثربخشی فعالیت ها و مهارت های مدیریتی مدیران پرستاری، فوائد بسیاری برای سازمان های بهداشتی و درمانی در بردارد، در این میان رهبری بسیار کلیدی است. مطالعات، آموزش را به عنوان فاکتور موثر بر عملکرد رهبری معرفی کرده اند و بر ارتقاء مستمر این مهارت در مدیران تاکید دارند.
هدف: این مطالعه به منظور تعیین تاثیر برنامه بهسازی مدیریت بر اثر بخشی سبک رهبری سرپرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی یک گروهی، با طرح آزمون قبل و بعد است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد «توصیف اثربخشی رهبری» با پایایی ۰٫۹۵ می باشد.  88نفر، شامل ۱۹ سرپرستار و ۶۹ پرسنل پرستاری در یک بیمارستان آموزشی اراک (بیمارستان امیرکبیر) به روش تمام شماری شرکت کردند. در ابتدا پرسشنامه ها توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید، سپس برنامه اجرایی بهسازی مدیریت با محتوای رهبری، ارتباطات و ارزشیابی عملکرد به شیوه سخنرانی، بحث گروهی و ارائه سناریو انجام و بوکلت آموزشی تهیه شده به سرپرستاران داده شد. ۲ ماه بعد از اجرای برنامه مجددا پرسشنامه ها توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از برنامه SPSS16 و آمار توصیفی (فراوانی مطلق، درصد فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار) و آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره اثربخشی سبک رهبری سرپرستاران به شیوه خودارزشیابی و ارزشیابی پرستاران پس از مداخله افزایش یافت به طوری که آزمون آماری تی زوجی تفاوت معناداری را برای میانگین نمره اثربخشی سرپرستاران از دیدگاه پرسنل پرستاری قبل و بعد از مداخله نشان داد (P<0.001)، اما از دیدگاه سرپرستاران تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به این که وضعیت موجود توصیف شده هنوز با وضعیت مطلوب و ایده آل تعریف شده در مقیاس اثربخشی فاصله دارد، بدین منظور بهسازی با راهکارهایی چون نظارت بر رفتارهای رهبری و بازخورد محققان به سرپرستاران در بالین، شرکت دهی تمامی رده های مدیریتی در برنامه های بهسازی و استفاده از شیوه های نوین آموزش پیشنهاد می شود.