مقاله تاثیر برنامه ایمن سازی پرستاران بخش روان در برابر استرس بر رضایت شغلی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه ایمن سازی پرستاران بخش روان در برابر استرس بر رضایت شغلی آنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله برنامه ایمن سازی
مقاله بخش روان پرستاری
مقاله پرستاران
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دربان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران، استرس شغلی است، بنابر این استفاده از شیوه های پیشگیرانه و کارآمد مدیریت استرس، ضروری به نظر می رسد.
هدف: هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش روان می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. واحدهای پژوهش را ۶۰ نفر از پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان ابن سینای شهر مشهد تشکیل می دادند که بر اساس تخصیص تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث بود که پایایی ان در مطالعات مشابه با محاسبه آلفای کرونباخ (a=0.93) تعیین شده بود و در سه مرحله قبل از مداخله، پایان جلسه دوم و یک ماه بعد از مداخله تکمیل شد. برنامه ایمن سازی در برابر استرس (مداخله)، متشکل از دو کارگاه یک روزه ۴ ساعته به فاصله یک هفته بود که برای گروه مداخله اجرا شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره رضایت شغلی گروه مداخله، از ۱۰٫۴±۶۱٫۵ در مرحله قبل از مداخله به ۱۱٫۶±۶۷٫۶ بعد از مداخله و ۶٫۵±۶۹٫۹ در مرحله پیگیری یک ماه بعد به طور معناداری تغییریافت و سیر صعودی داشت (۰٫۰۰۵>P). در گروه کنترل نیز میانگین نمره رضایت شغلی در مرحله بعد از مداخله و مرحله پیگیری یک ماه بعد، نسبت به مرحله قبل از مداخله به طور معناداری کاهش نشان داد (۰٫۰۰۵>P). همچنین در مرحله قبل از مداخله بین دو گروه از نظر نمره رضایت شغلی تفاوت آماری معناداری وجود نداشت، اما در مرحله بعد از مداخله و نیز پیگیری یک ماه بعد میانگین نمره گروه مداخله به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود. (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: از آنجایی که بهبود رضایت شغلی پرستاران در افزایش خدمات ارائه شده آنان موثر می باشد، پیشنهاد می شود برنامه ایمن سازی در برابر استرس به منظور افزایش رضایت پرستاران و نیز بهبود کیفیت مراقبت ها، مورد استفاده قرار گیرد.