مقاله تاثیر برنامه آموزش خانواده بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزش خانواده بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله مراقبین خانوادگی
مقاله دمانس
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی حیدری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به آمار رو به فزونی جمعیت سالمندان و به دنبال آن، افزایش مبتلایان به اختلالات مزمن از جمله دمانس، انتظار می رود تعداد مراقبین خانوادگی و فراوانی عوارض مراقبتی به ویژه عوارض روانی نظیر اضطراب، افسردگی و … افزایش یابد. بدین جهت مطالعه کنونی با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش خانواده بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس انجام گرفت.
روش: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بوده که تاثیر یک برنامه آموزش خانواده را برروی ۵۰ نفر از مراقبین خانوادگی در مراکز ارجاع سالمندان مبتلا به دمانس واقع در شهر اصفهان با استفاده از نمونه گیری آسان و تخصیص تصادفی برای قرارگیری در گروه های مطالعه بررسی نموده است. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE) و پرسشنامه DASS (فرم ۴۲ سوالی) بود. داده ها با نرم افزار SPSS v.16 و با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معناداری با یک دیگر نداشتند. میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمون به طور معناداری نسبت به گروه کنترل در مراقبین کاهش یافت (P<0.01).
نتیجه گیری: از آنجایی که اجرای این برنامه توانست وضعیت روانی مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس را بهبود بخشد، پیشنهاد می شود که برنامه هایی در این راستا تدوین و توسعه یابند و ارزیابی آن ها در قالب پژوهش های مختلف انجام گیرد.