مقاله تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر میزان بروز حیوان گزیدگی و سطح آگاهی از ماهیت بیماری و رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در روستاهای منتخب شهرستان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۸۴ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر میزان بروز حیوان گزیدگی و سطح آگاهی از ماهیت بیماری و رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در روستاهای منتخب شهرستان اردبیل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حیوان گزیدگی
مقاله هاری
مقاله آموزش بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدزاده اربابی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: خانی مقدم حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سوادپور محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: نخستین بابک
جناب آقای / سرکار خانم: حاج قهرمانی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده امین
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: همه ساله در نقاط مختلف دنیا میلیون ها انسان در اثر گزش حیوانات در معرض خطر ابتلای به بیماری هاری هستند. میزان حیوان گزیدگی در استان های اردبیل و گلستان بیش ازسایر نقاط کشور می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تلفیق برنامه های آموزش بهداشت با مداخلات مرکز بهداشت بر میزان بروز حیوان گزیدگی، سطح آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در روستاهای منتخب شهرستان اردبیل اجرا گردید.
روش کار: در این مطالعه شبه تجربی با استفاده از روش حضوری و غیر حضوری بیش از ۵۰۰ نفر از ساکنین روستاهای منتخب مورد آموزش قرار گرفتند. مداخلات و پیگیری های اجرایی نیز توسط مسوولان و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته در قبل و ۲ تا ۴ ماه بعد از آموزش جمع آوری گردید. آمار حیوان گزیدگی نیز از مرکز بهداشت شهرستان اردبیل اخذ گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی تحلیلی (درصد فراوانی، میانگین، همبستگی و…) در نرم افزار spss انجام شد.
یافته ها:۷۰% شرکت کنندگان را آقایان و ۳۰% را خانم ها تشکیل داده بودند. آموزش بهداشت تاثیر مثبت بر آگاهی از ماهیت بیماری هاری و رفتارهای پیشگیری کننده از آن در گروه هدف داشت (
p>0.05). همچنین آمار حیوان گزیدگی در طول مطالعه و یکسال بعد در مقایسه با چهار سال گذشته کاهش داشت.
نتیجه گیری: تلفیق آموزش بهداشت با مداخلات و پیگیری های اجرایی توانست علاوه بر افزایش آگاهی و بهبود الگوهای رفتاری افراد، موجب کاهش میزان حیوان گزیدگی در سطح روستاها و به تبع آن کاهش خطر ابتلا به هاری گردد. استمرار این قبیل برنامه ها پیشنهاد می گردد.