مقاله تاثیر برنامه آموزشی مدون بر سطح نیازهای اطلاعاتی بیماران پس از تعویض دریچه قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزشی مدون بر سطح نیازهای اطلاعاتی بیماران پس از تعویض دریچه قلبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله آموزش بیماران
مقاله ارزیابی نیازها
مقاله دریچه مصنوعی قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیرآبادی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی طوبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با وجود گستردگی و تنوع معضلات بیمارانی که تعویض دریچه قلبی داشته اند، لازم است جهت رفع مشکلاتشان آموزشهایی به این بیماران داده شود. از طرفی، تعیین و تامین نیازهای اطلاعاتی می تواند باعث افزایش اثربخشی برنامه آموزش گردد. به همین جهت مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مدون بر نیازهای اطلاعاتی بیماران پس از تعویض دریچه قلبی انجام شده است.
روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی تک گروهی که به شیوه پیش و پس آزمون انجام گرفت، ۳۱ بیمار که در طی ۳ سال گذشته تحت عمل تعویض دریچه قرار گرفته بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های دموگرافیک و سنجش نیازهای اطلاعاتی قبل از آموزش تکمیل شد و برنامه آموزشی مدون بر اساس نیازهای اطلاعاتی بیماران طراحی و طی ۵ جلسه مستمر آموزش داده شد و یک ماه بعد از مداخله نیز نیازهای اطلاعاتی بررسی گردید و تفاوت سطوح نیازهای اطلاعاتی قبل و پس از مداخله نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS  ویرایش ۱۶ و آزمون های آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون های پارامتریک t زوجی و ناپارامتریک ویلکاکسون، من ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار محتوای پرسشنامه از طریق نظرخواهی افراد متخصص و پایایی آن داده ها از روش آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ تعیین شد.
یافته ها: بررسی سطوح نیازهای اطلاعاتی قبل از مداخله نشان داد که در حیطه آگاهی از ماهیت بیماری، %۸۰٫۶ از بیماران «نیاز اطلاعاتی بالا» داشتند که بعد از مداخله به %۳۵٫۵ کاهش پیدا کرد. در خصوص آگاهی از داروها %۵۱٫۶، رژیم غذایی %۷۴٫۲، فعالیت%۱۰۰  و عوارض %96.8 از بیماران قبل از مداخله «نیاز اطلاعاتی بالا» داشتند که بعد از آموزش به ترتیب به %۲۵٫۸، %۵۸٫۱، %۹۳٫۵، %۶۷٫۷ رسید و نتیجه آزمون ویلکاکسون حاکی از معنادار بودن این اختلاف در تمامی حیطه ها بجز رژیم غذایی بود. میزان تاثیر مداخله در دو جنس و برحسب سن نیز در زمینه های مختلف نیازهای اطلاعاتی مقایسه شد که در برخی از موارد به لحاظ آماری معنادار بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد، اجرای برنامه آموزشی بر اساس نیازهای اطلاعاتی، سطوح نیازهای اطلاعاتی و به دنبال آن، احتمال بروز مشکلات را در این گروه از بیماران کم می کند. لذا، پرستاران می بایست برای شروع هر برنامه آموزشی، اقدام به نیازسنجی کرده و سپس برنامه آموزشی را به صورت مدون برای بیماران طراحی و اجرا نمایند.