مقاله تاثیر برنامه آموزشی مدون بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه تب مالت در زنان دامدار روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزشی مدون بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه تب مالت در زنان دامدار روستایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب مالت
مقاله دامدار
مقاله کنگاور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی متین بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش نیمه تجربی، بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به تب مالت در زنان روستایی شهرستان کنگاور است.
نمونه های این مطالعه، به صورت تصادفی نظام مند از ۶ روستا (که بیشترین شیوع بیماری را داشتند) طی ۲ سال اخیر، به تناسب جمعیت روستا انتخاب شدند. از این ۶ روستا، ۳ روستا به صورت تصادفی، به عنوان گروه مورد و ۳ روستا به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. ابتدا پیش آزمون در دو گروه مورد (۹۱ نفر) و شاهد (۹۱ نفر) انجام گرفت. سپس مداخله آموزشی در گروه مورد انجام شده و در پایان، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.
میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد قبل از مداخله آموزشی به ترتیب برابر با ۱۰٫۴۱±۳٫۶۶، ۲۷٫۸±۳٫۶ و ۴٫۷۳±۱٫۶۸ بود، که این نمره بعد از مداخله آموزشی به ترتیب به ۱۹٫۱۸±۱٫۷۷، ۳۴٫۹±۲٫۲ و ۶٫۷۳±۱٫۷۷ رسید.
آگاهی، نگرش و عملکرد گروه مورد پس از مداخله آموزشی، تفاوت معنی دار با گروه شاهد داشت. این تفاوت در گروه مداخله، پیش و پس از آزمون نیز معنادار بود.
اجرای این پژوهش نشان داد برنامه آموزشی محقق ساخته بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان روستایی شهرستان کنگاور تاثیر مثبت داشته است.