مقاله تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان جایگزین با نیکوتین
مقاله مشاوره
مقاله ترک سیگار
مقاله الگوی فرانظری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عروجی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ترک سیگار می تواند باعث پیشگیری از ۴ میلیون مرگ سالانه در جهان شود ولی میزان موفقیت در ترک سیگار، زیاد نیست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی فرانظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی و روی ۱۱۰ نفر سیگاری که به طور تصادفی به دو گروه درمان و مقایسه تقسیم بندی شدند و در شهرستان خمین شهر اراک در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر اساس سازه های الگوی بین نظریه ای و آزمون فاگرشتروم بود. برای گروه درمان پنج جلسه مشاوره فردی، درمان جایگزین با برچسب نیکوتین یا آدامس نیکوتین و مطالب آموزشی داده شد و پس از سه و شش ماه از مداخله میزان ترک سیگاری سنجیده و با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج: میانگین سنی افراد گروه درمان و مقایسه به ترتیب برابر با ۳۹٫۱۶±۹٫۱۲ و ۳۸٫۱۲±۹٫۱۴ سال بود که تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.322). در پیش از مداخله، میانگین وابستگی به نیکوتین بر اساس آزمون فاگرشتروم در گروه مقایسه و درمان به ترتیب ۵٫۱۲±۲٫۱۲ و ۵٫۴۹±۲٫۷۶ بود که پس از مداخله آموزشی و فرایند پیگیری شش ماهه به صورت معنی داری در گروه درمان کاهش یافت (P=0.02).
نتیجه گیری: انجام مداخلات با استفاده هم زمان از مشاوره فردی، درمان جایگزین با نیکوتین، و پایش و پیگیری فعال در افراد آماده ترک سیگار، سودمند است و در برنامه های ترک سیگار می باید مدنظر قرار گیرد.