مقاله تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای بر مصرف میوه و سبزی در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای بر مصرف میوه و سبزی در سالمندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرانظریه ای
مقاله میوه و سبزی
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلکی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فواید مصرف میوه و سبزی در سالمندان به خوبی شناخته شده است اما شواهد حاکی از عدم کفایت مصرف است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مداخله آموزشی طراحی شده بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای بر افزایش میزان مصرف میوه و سبزی است. این مطالعه نیمه تجربی در طی سال های ۸۷-۸۸ در کانون های سالمندی شهر تهران بر روی ۴۰۰ عضو کانون در دو گروه مداخله و آزمون انجام گرفت. داده های این مطالعه در دو زمان متفاوت قبل از مداخله و پس از آن بوسیله پرسشنامه ای ساختارمند مشتمل بر مشخصه های دموگرافیک و آنتروپومترتیک، مرحله تغییر افراد، خودکارآمدی، موازنه تصمیم گیری، میزان مصرف روزانه میوه و سبزی جمع آوری گردید. مداخله آموزشی شامل ۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای برای هر یک از زیرگروه ها بوده و محتوی آن بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای تدوین گردیده بود. میانگین سن افراد مورد مطالعه ۶۴٫۰۶±۴٫۴۸ بود که حدود ۷۵ درصد این افراد زن بودند. میانگین مصرف روزانه میوه و سبزی قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنی دار نداشت که پس از انجام مداخله در گروه مورد مداخله به طور معنی دار افزایش یافت (گروه مدخله ۳٫۰۸±۱٫۳۵ در مقابل ۱٫۷۹±۱٫۰۸ گروه کنترل، P=0.001). مداخله علاوه بر افزایش منافع درک شده و خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده در گروه مورد مداخله، باعث پیشروی افراد بیشتری در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل از مرحله پیش تامل به مراحل تامل و آمادگی (P<0.001) و همچنین از مراحل تامل و آمادگی به سمت مراحل عمل و نگهداری (P=0.004) گردید. یافته های این مطالعه نشان داد که الگوی فرانظریه ای، الگویی مفید در طراحی مداخلات تغذیه ای و مصرف میوه و سبزی است.