مقاله تاثیر برقراری همزیستی اکتومیکوریزایی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی ریزقلمه های سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر برقراری همزیستی اکتومیکوریزایی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی ریزقلمه های سفیدپلت (.Populus caspica Bornm)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همزیستی اکتومیکوریزایی
مقاله سفید پلت
مقاله ویژگی های رشد
مقاله ویژگی های فیزیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی سیده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی گل تپه ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: امام میترا
جناب آقای / سرکار خانم: بوجاری جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به از بین رفتن جنگلهای طبیعی به لحاظ فرسایش، تنش های محیطی و بهره برداری های بی رویه، نیاز به برنامه های پژوهشی در امر بهینه سازی جنگلکاری ها ضرورت بیشتری نسبت به قبل دارد. در این خصوص استفاده از قارچ های میکوریز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که هیف این قارچ ها در میان ریزوسفر گسترش می یابد و موجب اصلاح و بهبود جذب آب و عناصر معدنی از خاک می گردد؛ بنابراین یک ارتباط قوی بین سیستم ریشه گیاه و خاک برقرار می‏شود. در نتیجه، گیاهان میکوریزایی نسبت به گیاهان غیرمیکوریزایی اغلب قدرت رقابت و توانایی بالاتری را برای رشد و نیز تحمل تنش‏های محیطی دارند. در این تحقیق همزیستی اکتومیکوریزایی در شرایط درون شیشه ای روی ریزقلمه های سفید پلت (Populus caspica) انجام شد تا امکان بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی و افزایش مقاومت آن در برابر خشکی، پس از انتقال به گلخانه در مرحله سازگار سازی مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو گیاهچه های سفید پلت از طریق کشت بافت تکثیر شدند، سپس برقراری همزیستی با قارچ Pisolithus tinctorius انجام شد. اندازه گیری ویژگی های فیزیولوژیک، رشد و وضعیت آبی گیاه انجام گردید تا تاثیر قارچ میکوریز روی این ویژگی ها تعیین شود. نتایج این تحقیق نشان داد که برقراری همزیستی اکتومیکوریزایی روی گیاهچه های سفید پلت سبب افزایش ارتفاع ساقه، بیومس ریشه، ساقه و برگ، فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه ای و کلروفیل برگ شده و از سوی دیگر اثرات منفی تنش خشکی را کنترل نمود. بنابراین با توجه به بهبود وضعیت آبی، افزایش رشد و بیومس و اصلاح خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تلقیح شده با قارچ میکوریز در مقایسه با شاهد، می توان برقراری همزیستی اکتومیکوریزایی را راهکاری نوین برای افزایش موفقیت نهال کاری در برنامه های احیائی معرفی نمود.