مقاله تاثیر برخی هورمونها و ترکیبات ازته روی ظرفیت، سرعت و هماهنگی جوانه زنی بذر های قیچ تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر برخی هورمونها و ترکیبات ازته روی ظرفیت، سرعت و هماهنگی جوانه زنی بذر های قیچ تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتفن
مقاله تیوره
مقاله جوانه زنی
مقاله جیبرلین
مقاله شوری
مقاله قیچ و نیترات پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموآقایی ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قیچ گیاه بوته ای چندساله از خانواده قیچ و یکی از هالوفیت های مهم ایران است. در این تحقیق بذرهای قیچ از نواحی شور اطراف اصفهان جمع آوری شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار به منظور بررسی اثر مهارکننده شوری برخی ترکیبات محرک جوانه زنی بر جوانه زنی بذر آن انجام شد. ترکیبات محرک جوانه زنی شامل: محلولهای نیترات (۲۰ mM)، تیوره (۱۰ mM)، اتفن (۱۰ mM) و جیبرلین (۳ mM) و محلولهای نمک شامل غلظتهای ۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی مولار نمک طعام بود. نتایج نشان داد که در تیمار شاهد (صفر میلی مولار نمک) فقط ۵۰ درصد بذرها جوانه زدند و با افزایش میزان شوری از ۴۰ تا ۸۰ میلی مولار درصد جوانه زنی کاهش یافت و در ۱۲۰ میلی مولار نمک طعام کمتر از ۳ درصد بذرها جوانه زدند. شوری ظرفیت، سرعت و هماهنگی جوانه زنی بذرها را نیز بشدت کاهش داد. همه ترکیبات برطرف کننده خواب به طور معنی داری میزان جوانه زنی را در تیمار شاهد بدون شوری تقویت نمودند. نیترات و تیوره در ۴۰ میلی مولار محلول نمک طعام جوانه زنی بذرها را نسبت به شاهد (آب مقطر) حدود ۳۰-۴۰ درصد افزایش دادند، ولی در غلظت ۸۰ و ۱۲۰ میلی مولار تفاوت معنی داری با شاهد (آب مقطر) نشان ندادند. کاربرد اتفن و جیبرلین در مقایسه با شاهد (آب مقطر) به طور معنی داری جوانه زنی را در همه سطوح شوری تحریک نمود. در محلولهای ۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی مولار نمک طعام به ترتیب اتفن ۹۲ ،۶۸، ۵۱ و ۲۵ درصد و جیبرلین ۱۰۰، ۹۷، ۸۶ و ۷۵ درصد جوانه زنی را تحریک کردند. بنابراین جیبرلین بهتر از همه تیمارها اثر ممانعت کننده تیمارهای شوری روی جوانه زنی را در همه سطوح شوری تا حد زیادی مهار کرد و سرعت و هماهنگی جوانه زنی بذرها را افزایش داد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که خواب ذاتی بذرهای قیچ از نوع خواب فیزیولوژیک غیرعمیق بوده و خواب ثانویه القا شده با شوری احتمالا در نتیجه عدم توازن هورمونی القاء شده و شاید کاربرد جیبرلین خارجی این عدم توازن هورمونی را جبران می کند و این امر منجر به شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذرهای قیچ می شود.