مقاله تاثیر بخار فرمالدئید بر گنادوتروپین ها و آپوپتوز سلول های زاینده بیضه در موش های صحرایی بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر بخار فرمالدئید بر گنادوتروپین ها و آپوپتوز سلول های زاینده بیضه در موش های صحرایی بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوزیس
مقاله بیضه
مقاله فرمالدئید
مقاله موش های صحرایی
مقاله ویتامین سی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: گازر روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقاسمی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرمالدئید (HCHO) گاز بی رنگی است که از آن به عنوان تثبیت کننده بافتی در حفظ بافت های تشریحی استفاده می شود. پژوهش های جدید نشان می دهد که بخار فرمالدئید در موش ها منجر به افزایش اوپیوئید های درونساز در پلاسما می شود. اوپیوئیدهای درونساز ترشح گنادوتروپین ها را مهار هورمون آزاد کننده گنادوتروپین مترشحه از هیپوتالاموس کاهش می دهد. بقای سلول های زاینده بیضه، وابسته به حضور گنادوتروپین است و کاهش آن منجر به آپوپتوز سلول های زاینده می شود.
هدف: این مطالعه تعیین تغییر احتمالی هورمون های گنادوتروپین و آپوپتوز سلول های زاینده در موش های صحرایی پس از قرار گیری در معرض بخار فرمالدئید بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر ۲۴ سر موش صحرایی از نژاد Albino wistar با سن ۷ هفته انجام شد. حیوانات به طور تصادفی (بر اساس زمان مواجهه) به طور مساوی به دو گروه آزمایشی شامل E1 (چهار روز در هفته روزی دو ساعت) و E2 (چهار روز در هفته روزی چهار ساعت) و یک گروه شاهد (بدون مواجهه) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه آزمایش و شاهد پس از ۱۸ هفته زیر بیهوشی کشته شدند. غلظت سرمی هورمون های FSH و LH و تستوسترون با روش آزمایش ایمونو رادیو متری (IRMA) و آپوپتوز سلول های زاینده بیضه موش به روش TUNEL اندازه گیری شد.
نتایج: کاهش معنی دار هورمون های FSH و LH و تستوسترون در گروه E2 نسبت به گروه کنترل وجود داشت (P<0.31) ولی تغییر معنی دار در شاخص آپوپتوز سلول های زاینده گروه E2 نسبت به گروه کنترل دیده نشد (P=0.31).
نتیجه گیری: گرچه بخار فرمالدئید در غلظت و شرایط موجود در این مطالعه باعث کاهش معنی دار هورمون های گنادوتروپین در موش های صحرایی شد اما تاثیر معنی داری بر آپوپتوز سلول های زاینده بیضه ندارد لذا به نظر می رسد آپوپتوز سلول های زاینده بیضه موش های بالغ تنها وابسته به هورمون های گنادوتروپین نیست و امکان دخالت عوامل دیگر نیز در این خصوص وجود داشت.