مقاله تاثیر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۰۹ تا ۱۷۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمایش انفجار تنفسی
مقاله بتاگلوکان مخمر
مقاله سیستم ایمنی ذاتی
مقاله هتروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگری رضاپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: علی حسین مسلک مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تقویت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی با افزودن مکمل های غذایی رویکرد جدید محقیقین است. به منظور بررسی اثر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل (آزمایش احیای نیتروبلوتترازولیوم) به عنوان شاخصی از سیستم ایمنی ذاتی جوجه های گوشتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از ۱۶۲ قطعه جوجه گوشتی یک روزه انجام گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: سطوح بتاگلوکان (به میزان صفر، ۰٫۰۴% و ۰٫۰۸% در جیره پایه) و فاکتور جنس (نر و ماده). در پایان دوره از تکرارهای تیمارهای مختلف آزمایش، نمونه خونی اخذ و آزمایش احیای نیتروبلوتترازولیوم انجام شد. نتایج آزمایش انفجار تنفسی نشان داد که سطح ۰٫۰۴% بتاگلوکان در پایان دوره به طور معنی داری موجب افزایش میانگین انفجار تنفسی هتروفیل ها شد (۰٫۰۵>p). همچنین، میانگین انفجار تنفسی در جنس نر نیز به طور معنی داری بیشتر از جنس ماده بود ولی، اثر متقابل دو فاکتور بتاگلوکان و جنس معنی دار نبود. بنابراین، استفاده از بتاگلوکان به میزان ۰٫۰۴% جیره موجب بهبود سیستم ایمنی ذاتی طیور گوشتی می شود.