مقاله تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر صفات های کمی و کیفی آفتابگردان رقم آذرگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر صفات های کمی و کیفی آفتابگردان رقم آذرگل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله عملکرد دانه و نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدورزی رامتین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورالوندی توحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. عوامل مورد آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن صفر، ۵۴، ۱۰۸ و ۱۶۱ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و باکتری های محرک رشد در چهار سطح شاهد بدون مصرف، نیتروکسین (حاوی باکتری های محرک رشد ازوتوباکتر و آزوسپیریلوم)، بیوفسفر (حاوی باکتری های محرک رشد باسیلوس و سودوموناس) و کود تلفیقی (نیتروکسین+بیوفسفر) بود. نتایج نشان داد کاربرد باکتری های محرک رشد منجر به افزایش عملکرد دانه، عملکرد زیستی، ارتفاع بوته نسبت به تیمار شاهد شد و در میان باکتری های محرک رشد، تیمار باکتری محرک رشد تلفیقی (نیتروکسین+بیوفسفر) بیشترین تاثیر را در افزایش صفات های مورد مطالعه داشت. بیشترین عملکرد دانه به معادل ۲۵۱۶ کیلوگرم در هکتار از اثر متقابل نیتروکسین و بیوفسفر حاصل شد که نسبت به شاهد با عملکردی معادل ۱۸۵۰ کیلوگرم دانه در هکتار، ۲۶٫۶۸% افزایش نشان داد. همچنین کاربرد سطوح کود نیتروژن بر روی درصد پروتئین دانه دارای تاثیر معنی دار بود و باعث افزایش پروتئین دانه نسبت به تیمار شاهد شد. برهمکنش باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر روی درصد روغن دانه دارای تاثیر معنی داری بود. به طور کلی کاربرد باکتری های محرک رشد نقش مفید و موثری در بهبود ویژگی های رشد، عملکرد اندام هوایی و خصوصیت های کیفی گیاه آفتابگردان دارد.