مقاله تاثیر باکتری های محرک رشد بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر باکتری های محرک رشد بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله کاروتنوئید
مقاله کلروفیل
مقاله کود بیولوژیک
مقاله گشنیز (Coriandrum sativum)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: راهداری پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیک بر ویژگی های رشد و پارامترهای فیزیولوژیک گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل تنش شوری در چهار سطح (شاهد، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ میلی مولار کلرید سدیم) به همراه پیش تیمار کودهای بیولوژیک رایج، از جمله کودهای باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، مانند نیتروکسین (حاوی باکتری های Azospirillium و (Azotobacter و سوپرنیتروپلاس (حاوی باکتری های Asopirillium،Bacillus subtilis و Pseudomonas fluorescens) بودند. نتایج حاکی از آن بود که اثر متقابل تیمارهای باکتری و شوری بر غلظت کلروفیل a در سطح احتمال ۵ درصد و غلظت کلروفیل b و a+b در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. بر اساس یافته ها در تمامی سطوح شوری به جز سطح ۶۰ میلی مولار تلقیح باکتری اثر مثبت و معنی داری بر میزان کلروفیل برگ داشت. بیشترین میزان کلروفیل b و a+b (به ترتیب ۶٫۰۶ و ۲۰٫۰۸ میکروگرم در میلی لیتر) طی کاربرد تیمار باکتری سوپرنیتروپلاس در سطح شوری ۹۰ میلی مولار حاصل گردید که نسبت به تیمار عدم تلقیح به ترتیب ۵۷٫۴ و ۳۰ درصد افزایش داشت. همچنین اثر متقابل شوری و باکتری در تمامی صفات مورفولوژیک مورد بررسی (به جز ارتفاع بوته و وزن خشک برگ) معنی دار گردید. بیشترین میزان سطح برگ متعلق به تیمار نیتروکسین در سطح شوری صفر میلی مولار (۳۷٫۰۷۱ سانتی متر مربع) بود که نسبت به تیمار عدم تلقیح در حدود ۴۵ درصد افزایش داشت. در تمامی صفات مورفولوژیک ذکر شده با افزایش سطوح شوری، میزان صفات روند کاهشی داشت.