مقاله تاثیر باکتری های شورزی مولد پلی ساکارید بر رشد گندم در تنش های خشکی و شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر باکتری های شورزی مولد پلی ساکارید بر رشد گندم در تنش های خشکی و شوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های نمک دوست
مقاله اگزوپلی ساکارید
مقاله تنش
مقاله درصد و سرعت جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی اتویی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری و خشکی از مهمترین تنش هایی هستند که باعث کاهش قابلیت تولید محصولات زراعی مانند گندم در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک می شوند. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر جدایه های باکتری های نمک دوست مولدپلیمر (پلی ساکارید) بر کاهش اثرات شوری و خشکی، ابتدا باکتری های برتر نمک دوست مولد پلی ساکارید از خاک های شور اشتهارد جداسازی شدند. سپس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی گندم انجام شد. فاکتورها شامل: باکتری (در چهار سطح بدون تلقیح باکتری (B1)، جدایه باکتری (B2) TP7، جدایه باکتری(B3) TP5 ، هردو جدایه باکتری (B4))، خاک شور (در چهار سطح ۲، ۴، ۸، ۱۶ دسی زیمنس بر متر) و آب (در دو سطح رطوبتی ۲۵ و ۷۵ درصد آب قابل استفاده برای گیاه) بودند. تعیین ترادف ژنی ۱۶S rRNA نشان داد جدایه TP7 به میزان ۹۸٫۵% با سویه T))Bacillus subtlis susp.Inaquosorum ، و جدایه TP5 به میزان ۹۷٫۷% با سویه SM19 (T) از باکتری Marinobacter lipolyticus قرابت فیلوژنی دارند. نتایج نشان داد که بذرهای گندم تلقیح شده با جدایه های باکتری در مقایسه با شاهد (عدم تلقیح) در همه سطوح شوری سبب افزایش در صفات درصد و سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی گردید .(p<0.05) این افزایش در تیمارهای تلقیح شده با هر دو جدایه باکتری و همچنین در شوری های ۸ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر در هر دو سطوح رطوبتی چشمگیرتر بوده است.