مقاله تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود تغذیه و رشد دانهال پسته در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود تغذیه و رشد دانهال پسته در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب عناصر غذایی در پسته
مقاله ACC ،IAA دآمیناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرچشمه پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ثواقبی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت حمید
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی امکان استفاده از سویه های برتر باکتری های ریزوسفری درختان پسته برای بهبود شرایط تغذیه ای و رشد این گیاه در شرایط تنش خشکی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملا تصادفی بود که طی آن تیمارهای مایه زنی شامل شاهد بدون تلقیح (T1)، تلقیح با دو جدایه مولد IAA (T2)، یک جدایه مولد ACC دآمیناز (T3)، دو جدایه دارای توان بالای حلالیت فسفات (T4)، چهار جدایه مولد حداکثر سیدروفور (T5)، مخلوط جدایه های مولد IAA و ACC دآمیناز (T6) و مخلوط کلیه جدایه های فوق (T7) در ۳ سطح تنش خشکی شامل۸۰ (D0) ،۵۰ (D1 و 20 (D2) درصد آب قابل استفاده در شرایط گلخانه با ۴ تکرار اجرا گردیدند. میانگین وزن خشک اندام هوایی و ریشه، ارتفاع نهال، تعداد و مجموع سطح برگ و حجم ریشه با افزایش خشکی به طور معنی داری کاهش یافت. حداکثر وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع نهال، تعداد و سطح برگ مربوط به تیمار T3 و حداقل آن مربوط بهT1  بود. در سطح خشکی D2، تیمارT6  بعد از T3 و در یک گروه آماری قرار گرفت. در تنش شدید خشکی، تیمار T3 از نظر کلیه صفات مربوط به ریشه نیز دارای بیشترین مقادیر عددی بود. تنش شدید خشکی باعث افزایش معنی دار غلظت و کاهش مقدار فسفر، آهن و روی اندام هوایی شد. در بین تیمارهای تلقیح باکتری، حداکثر میانگین غلظت و مقدار فسفر به ترتیب مربوط به تیمار T6 و T3 و حداقل آنها مربوط به تیمارT1  بود. مایه زنی نهال های پسته با باکتری های مولدIAA  و ACC دآمیناز و مخلوط آنها توانست در بهبود برخی شاخص های رشد در شرایط تنش خشکی موثر باشد.