مقاله تاثیر باکتری های افزاینده رشد بر مولفه های جوانه زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر باکتری های افزاینده رشد بر مولفه های جوانه زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های افزاینده رشد
مقاله جوانه زنی
مقاله گندم
مقاله مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشکری فرد الهه
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی قاسمخیلی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجمع فلزات سنگین با ایجاد سمیت در خاک های کشاورزی تهدیدی برای تولید گیاهان زراعی است. مطالعات زیادی نشان داده اند کاربرد میکروارگانیسم هایی نظیر باکتری های محرک رشد گیاه می تواند به طور معنی داری این سمیت را کاهش دهد. بنابراین به منظور بررسی اثر این باکتری ها بر مولفه های جوانه زنی گندم رقم مروارید تحت آلودگی به نیترات مس، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سطوح مختلف نیترات مس (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر) و کاربرد و عدم کاربرد باکتری های Azotobacter spp. و Azospirillum spp. با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که تلقیح باکتری بر صفات طول ریشه چه، ضریب آلومتری و طول گیاهچه و آلودگی به نیترات مس، بر سرعت و درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، ضریب آلومتری، طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه اثر معنی داری داشت. اثر متقابل تیمار باکتری و آلودگی تنها در صفات طول ریشه چه و ضریب آلومتری در سطح یک درصد معنی داری بود. با افزایش غلظت نیترات مس، سرعت و درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقچه و گیاهچه به ترتیب نسبت به شاهد ۴۱، ۱۷، ۷۰، ۳۳ و ۶۳ درصد کاهش نشان داد. بیشترین میزان طول ریشه چه و ضریب آلومتری مربوط به تیمار کاربرد باکتری و سطح صفر نیترات مس بود و با افزایش آلودگی صفات مذکور کاهش یافتند. در مجموع به نظر می رسد باکتری های افزاینده رشد مورد مطالعه نسبت به سطح ۵۰ و بالاتر نیترات مس حساس می باشند و محلول مس به طور معنی داری باعث بازدارندگی جوانه زنی در مقایسه با شاهد شده و سمیت آن با افزایش غلظت زیاد می شود.