مقاله تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله آزوسپریلیوم
مقاله کود زیستی
مقاله گیاهان دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی بابازیدی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: فلک ناز مهران
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: همتی محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: فرخیان شیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کود زیستی آزوسپریلیوم و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی سالیسیلیک اسید بر ویژگی های رشد و نمو گیاه دارویی ریحان تحت تنش خشکی بود.
مواد و روش ها: این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. تیمار ها شامل سطوح مختلف تنش خشکی (رطوبت خاک در حد ۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی به عنوان کنترل، ۶۰ درصد ظرفیت زراعی و ۳۰ درصد ظرفیت زراعی)، کود زیستی (تلقیح و عدم تلقیح باکتری آزوسپریلیوم) و سالیسیلیک اسید (۰ به عنوان شاهد و ۰٫۷۵ میلی مولار) بودند.
یافته ها: آنالیز واریانس داده ها نشان داد سطوح مختلف خشکی، سالیسیلیک اسید، آزوسپریلیوم و اثرات متقابل آن ها بر رشد و نمو گیاه موثر بودند. اثرات تیمارها بر تعداد شاخساره و گل آزین، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، محتوای نسبی آب بافت و نشت یونی در سطح یک درصد آماری معنی دار بود.
نتیجه گیری: در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسیدو تلقیح آزوسپریلیوم سبب افزایش رشد و نمو ریحان در شرایط تنش خشکی شد.