مقاله تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۹۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای تربیتی
مقاله فناوری شغل
مقاله یادگیری تحت وب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیف محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی کیا مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، به بررسی تاثیر باورهای تعلیم و تربیتی و ویژگی های شغل و فناوری بر تمایل به استفاده از آموزش تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور پرداخته است. بدین منظور تعداد ۳۴۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور شاغل در استان های یزد، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه پژوهش بین ایشان توزیع گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار سنجش نیز با معیار اندازه آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مشخص شد که ابزار سنجش از پایایی قابل قبول (بالای ۰٫۷) برخوردار است. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS19 و لیزرل استفاده شد. در ابتدا، جهت حصول اطمینان از مناسب بودن روش تحلیل مسیر کجی و کشیدگی داده ها و ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه گردید. با توجه بوجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش و قرار داشتن ضرایب کجی و کشیدگی در سطح قابل قبول (بین ۱- و ۱+) و اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها، تحلیل مسیر انجام شده و فرضیات اصلی پژوهش آزمون گردیدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که باورهای تعلیم و تربیتی، ویژگی های شغل و ویژگی های فناوری تاثیر معنی داری بر قصد استفاده از آموزش تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور داشتند.